Go directly to content
Naar de homepage

Inkoopbeleid

Inkoopbeleid belastingdienst

Inkoop en de Belastingdienst

De Belastingdienst is in verandering. Daarbij staat moderne interactie met burgers en bedrijven centraal. Dit doen we om beter aan te sluiten op de maatschappij van nu. Een organisatie die beter, efficiënter en goedkoper is. Om deze doelen te realiseren, besteedt de Belastingdienst bepaalde producten en diensten deels uit aan het bedrijfsleven. Sinds 1 januari 2014 gaat dat bij het Rijk via de zogenoemde 20 inkoopuitvoeringscentra (IUC’s).

Deze rijksinkooppunten werken samen om de kwaliteit van hun dienstverlening steeds te blijven verbeteren. Het IUC Belastingdienst is een onderdeel van Belastingdienst/Centrum voor Facilitaire dienstverlening. Het IUC voert namens de Belastingdienst inkooptrajecten en aanbestedingen uit. Zij doet dat op een wijze die effectief, doelmatig, transparant en rechtmatig is.

Integriteit

Eén van de richtsnoeren bij het handelen van de Belastingdienst is integriteit. Integriteit van de overheid komt tot uiting in gedrag van bestuurders en ambtenaren. De gedragscode Integriteit Rijk maakt transparant wat het Rijk onder integriteit en integer handelen verstaat. Hierdoor wordt helder wat wij van elkaar verwachten en wat burgers en externe partijen van ons kunnen verwachten, zodat zij daar rekening mee kunnen houden.
In de businessetiquette is vastgesteld dat integer handelen noodzakelijk is. Dit om marktpartijen objectief te kunnen benaderen zonder hen te bevoordelen of benadelen.

De Belastingdienst heeft als onderdeel van de Rijksoverheid de verplichting tot Europees aanbesteden en streeft naar een efficiënt aanbestedingsproces en een optimale prijs-kwaliteitverhouding.

Marktconsultaties

Het is mogelijk om ter voorbereiding op een Europese aanbesteding, zo nodig, ideeën en mogelijke oplossingen te toetsen in specifieke marktconsultaties of generieke leveranciersdagen. Hier kunt u vrijblijvend en kosteloos aan meedoen. Tijdens marktconsultaties kunnen marktpartijen de Belastingdienst helpen bij de uitwerking van een idee, planinitiatief of inkoop. Ook wordt de interesse en mogelijkheden getoetst bij private partijen voor de verdere ontwikkeling en realisatie van oplossingsrichtingen.

Een marktconsultatie kan een voorbereiding zijn op een aanbestedingstraject, maar staat daar verder helemaal los van. Bij gesloten marktconsultaties kunnen specifieke marktpartijen worden uitgenodigd zonder dat daar een open publicatie van is.

TenderNed

Open marktconsultaties worden doorgaans op TenderNed gepubliceerd. U vindt hier ook de (lopende) Europese aanbestedingen van de Belastingdienst.

Aanbestedingswet

Op het sluiten van overeenkomsten voor leveringen, diensten en werken van de overheid zijn Europese regels van kracht. Deze regels zijn vastgelegd in de Europese Richtlijnen die door lidstaten worden omgezet in hun nationale wetgeving.
Op 1 juli 2016 is het wetsvoorstel tot wijziging van de Aanbestedingswet 2012 in werking getreden.

Drempelwaarden

Onderdeel van de Europese richtlijnen zijn drempelbedragen. Bedraagt een nieuwe opdracht evenveel of meer dan het drempelbedrag? Dan moet deze Europees worden aanbesteed. De Europese commissie stelt elke twee jaar nieuwe drempelwaarden opnieuw vast. Voor het Rijk zijn de drempelbedragen 2016-2017 voor zowel leveringen als diensten vastgesteld op 135.000 Euro, exclusief btw.

Rijksinkoopvoorwaarden

De Belastingdienst hanteert de meest recente versie van de Algemene Rijksvoorwaarden (ARIV, ARVODI & ARBIT).

U kunt voor meer informatie terecht op de website van de Rijksoverheid, Inkopen door het Rijk.